X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

صبحانه کودک تایک سالگی نسبتا ساده است وروی سریال تاکید می شود.مناسبترین آنهاسریال برنج،جو،چاودار وارزن است.برای رقیق کردن سریال می توان ازشیرمادر، شیرخشک،شیرگاو ویاآبمیوه استفاده کرد.علاوه برآن می توانید ازموزله شده ،برشهای سیب بخارپز،یاپوره میوه هایی مثل گلابی تازه،هلویازردآلو(همه بصورت پخته)به طفل بدهید.اگربه شیرخوار میوه نمی دهید،بجای آن یک فنجان آب سیب ،گلابی،زردآلو یاگیلاس بدهید.زرده تخم مرغ آب پزسفت شده یاخاگینه آن بایک قاشق غذاخوری شیر،صبحانه کامل ومغذی است. بعدازیک سالگی ازصبحانه متنوع تری می توان استفاده کرد. ازغذاهای نهاردرشب وبالعکس ازشام بعنوان ناهار می توان استفاده کرد درشش ماهگی ازهرگروه غذایی یک دوم (2/1)قاشق غذاخوری به طفل بدهیدوحدود یک سالگی مقدارآن راتایک قاشق غذاخوری اضافه کنید.اگرطفل شیرخوارشمااشتهای خوبی دارد،مقدارمواد چهارگروه غذایی تاجایی که میل داردبطورمساوی افزایش دهید. همه غذاهای مناسب یک سالگی رامی توانید بعدهم استفاده کنید.متناسب باسن وتعداد دندانهای کودک ،فقط مقدار وغلظت غذاتغییرمی کند.بسیاری ازغذاهایی راکه دراینجا فهرست شده اند،می توان خیلی سریع آماده کرد.برخی غذاهاشامل:انواع سوپ،آب گوشت،لوبیاوانواع کباب رامی توان درآرام پزپخت وباقیمانده غذارابرای مواقعی که مادردرمنزل نیست نگهداشت.همه وعده های غذای شیرخوار باید همراه باشیرمادر، شیرخشک،یاشیرگاوباشد.احتمالا از حدود8ماهگی،طفل شیر خوار می تواند، ازانگشتانش برای برداشتن تکه های غذااستفاده کند.گرچه ممکن است فقط دودندان داشته باشد،زمان مناسبی برای شروع غذاهایی است که بتواندبه دست بگیرد.این خوراکیها را شیر خواربه لثه هایش می کشد.کمی ازآنها رامی خوردوبقیه راازدهانش بیرون می ریزد.جویدن،اولین قدم به سوی غذاخوردن به طور مستقل است.می توانید باتکه های موز،کراکر برنج،تکه های باریک پنیرشروع کنید.تکه های کاملا پخته شده هویج،سیب زمینی یا قسمتهای نوک مارچوبه که لطیف است هم برای این منظور مناسبند،وقتی طفل دندان بیشتری درآورد به فهرست غذاهایش اضافه خواهد شد.بعداز9ماهگی نان گندم،کراکر گندم،خربزه،زردآلووآلوی نرم ونپخته(بدون هسته) اضافه کنید.در1سالگی میوه هایی را که قبلا برای کودک می پختیدمانند: سیب، گلا بی وهلورا به صورت خام می تواند بخورد.باید پوست آنها راگرفت،دانه وهسته آنها را خارج کردوآنها راقطعه قطعه کرد.می توان روی تکه های نان،پنیرچرب،موز،سیب بخارپز،پوره هویج یاانواع دانه های روغنی،به صورت چرخ کرده گذاشت.این خوراکیها راکه به اصطلاح به عنوان ته بندی به کودک می دهیدسعی کنیدازنوع سالم انتخاب شده واز نظر ارزش غذایی مشابه غذاهایی باشدکه دروعده های اصلی غذا به او می دهید.گروه گوشت شامل:ماهی،ماکیان،تخم مرغ،حبوبات(لوبیا،نخود،عدس) دانه های روغنی به صورت چرخ کرده وسویا.گروه شیرشامل:شیر،ماست وانواع پنیر.گروه میوه هاوسبزیجات شامل:مرکبات،میوه های نرم وآبدار،سبزیجات پر برگ (کاهو وکلم)سبزیهای سبز وزرد(هویج وکدو)سبزیهای ریشه ای(سیب زمینی و…).گروه نان وغلات:پاستا(رشته،ماکارونی،ورمیشل)برنج،انواع سریال،آرد،ذرت،جو،انواع بلغورو فراورده های خشکه پزی(تنوری).

گروه سنی 8ماهگی تا 1سالگی

زرده تخم مرغ آب پز سفت-گوشت گاو،مرغ،بوقلمون یابره(چرخ شده وبه صورت کیک گوشتی کوچک درست شود).انواع پنیر چرب وبی چرب که به صورت باریکه هایی به اندازه انگشت بریده اید،کراکر با پنیر چرب بر روی آن،ماست.برشهای نازک سیب،گلابی یا هلو(همه بی پوست وبدون هسته به روش بخارپز آماده کنیدیا درمایکروویوقرار دهیدوبپزید تا نرم شود)،آلو خشک وبرگه زردآلو(خیس کنید تا نرم شود)،موزرسیده.گل کلم ،نوک مارچوبه(که نازک ولطیف است)،چغندر، هویج،گل کلم،نخود سبز،لوبیاسبز،سیب زمینی،شلغم(که به صورت باریکه هایی به اندازه انگشت بریده ایدالبته به استثنای نخود)به صورت بخارپزیاپخته شده درماکروویو رسیده.سریال چاودار،جووبرنج،نان سوخاری یاکراکر.نان را می توان برای هنگام دندان درآوردن،به تکه های اندازه انگشت،بریده ودرفرکه قبلا150 تا200درجه گرم شده،به مدت 15تا20دقیقه حرارت داده تاسفت شودوبه طفل داد.

یک سالگی تا 18ماهگی

به اقلام خوراکیهایی که برای سن 8ماهگی تا یک سالگی ذکر شده،اینها رااضافه کنید:تخم مرغ کامل،دانه های روغنی به صورت چرخ کرده،فیله ماهی،گوشت ماکیان به صورت چرخ یاورقه ورقه.میوه های تازه شامل:خربزه،پرتقال،انجیر،انبه،کیوی،توت فرنگی و همه میوه هایی که قبلابه صورت پخته شده به کودک می دادید.سبزیجات تازه شامل:کاهو،قارچ،گوجه فرنگی،گل کلم به صورت خام،هویچ ولوبیا سبز خام. سوخاری گندم باسبوس،نان،کراکر،(می توان سیب بخارپز،میوه های له کرده،پنیر چرب یاپنیرخامه ای روی نان گذاشت وبه شکل ساندویچ روباز به طفل داد).
18ماهگی به بعد

پالوده شیرومیوه،یخمک میوه.سیب با بادام زمینی(سیب راشکاف داده وبادام زمینی چرخ کرده درشکاف آن گذاشته می شود).باریکه های نان گندم باسبوس وپنیر، باریکه های هویچ،آب میوه.تخم مرغ پخته با برش نان گندم با سبوس وکره،آب میوه. کراکر گندم باسبوس،دوغ،سیب رنده شده.موز روی نان گندم با سبوس،شیر. بهترین زمان شروع غذای جامد یانیمه جامدمعمولاحدود6ماهگی است که چند پدیده مهم دررشدشیرخواراتفاق می افتد.شیرمادریاشیرخشک به تنهایی برای رشدطبیعی شیرخوارکافی نیست،آهن ذخیره بدن روبه اتمام است.آنزیمهای لازم برای هضم غذاها ایجادشده وتوانایی جویدن وبلعیدن درشیرخواربه حدکافی تکامل یافته است.یادگیری غذاخوردن باقاشق تجربه مهمی است.ممکن است دادن غذاهای نیمه جامد با بطری یا سرشیشه گشادموقتا راحت به نظر برسد،امااین عمل تکامل غذاخوردن طفل رابه تاخیر می اندازد.ازقاشق مخصوص بچه که باریک بوده ولبه اش تیزنیست،استفاده کنید.یک قاشق غذاروی زبانش(کمی عقب)ونزدیک کام بگذاریدوبقیه کار رابه طفل واگذار کنید.شروع باسریال برنج به خاطر سهولت هضم آن مناسب است.دندانپزشکان معتقدند به محض اینکه طفل دندان درآوردبایدمایعات رافقط بافنجان به اوداد،چون استفاده ازفنجان درجلوگیری پوسیدگی دندان(درمقایسه بااستفاده ازبطری)کمک می کند.(گرم کردن آبمیوه ویتامین آن راازبین می بردوبایددمای اتاق راداشته باشد).انواع مختلف فنجان شیرخواروجود دارد.فنجان بچه باید نشکن بوده ولبه اش تیزنباشد. بین28تا32هفتگی حرکات جویدن درشیرخواران شروع می شود(حرکات بالاوپایین آرواره)وضمن غذاخوردن با قاشق،زبان آمادگی بیشتری نشان می دهد.طفل شیرخوار می تواندبافنجان چیزی بخورد،اما اغلب مایع ازگوشه دهانش میچکدچون قبل ازقورت دادن زبانش راجلو می آورد.بعضی ازوالدین فکرمیکنند که شروع غذای جامدسبب خواهدشدکه طفل شیرخوارآنهاتمام مدت شب بخوابد.به خاطراین تصوربه بعضی ازشیرخواران حتی دردوماهگی غذای جامدمی دهند.علاوه براینکه ازنظرتغذیه،دادن غذای جامدبه شیرخواران قبل از5 ماهگی صلاح نیست،تحقیقات نشان داده که تغذیه باغذای جامدهیچ تأثیرآشکاری روی عادت خواب شیرخواران ندارد.ابتدا دادن زرده تخم مرغ سفت به شیرخوار توصیه می شودزیراهضم آن آسان است.امااگربه نظرمی رسدکه طفل زرده را به صورت عسلی دوست دارد(حداقل 5دقیقه جوشانده شود) وسازگارهم هست،می توان آن رابه همان شکل داد.امابایدمراقب اثرات آن باشید.بهتراست دادن سفیده تخم مرغ راتایک سالگی به تعویق انداخت زیراممکن است ایجادحساسیت کند.امروزه گرچه موزبه ارزانی سابق نیست،باوجوداین طی تمام سال دردسترس است ومی توان آن راتهیه کرد.این میوه ازنظرفیبرطبیعی غنی است.پتاسیم بالایی دارد،سدیم آن کم است وحاوی ویتامینهایA، C ، B همچنین تیامین،ریبوفلاوین ونیاسین است.اکثر میوه هایی که به صورت تجاری به عنوان غذاتهیه می شود،ازقبیل:آلو،موزوزردآلوحاوی تاپیوکا هستند.باهزینه کمترودرست به سهولت تهیه غذای آماده موزازبیرون،می توان درمنزل موزرسیده راخردکردویقینابرای سلامت شیرخوارمفیدتراست.توصیه می شودکه تا18 ماهگی به شیرخواران سریال غنی شده باآهن به صورت گرم داده شود. زرده تخم مرغ وسریالهای شیرخوارکه آهن به آنهااضافه شده مانند:سوپ ،بلغورجومنابع مهم این ماده معدنی هستند.ویتامین Cموجوددرآب سیب به جذب آهن کمک می کند.زیادغذادادن به کودک دردوران شیرخوارگی مشکل آفرین است.بطورمتوسط شیرخواران سالم بین 5ماهگی تا1سالگی برای هرپوندوزن 47کالری نیازدارند.ویتامینDازتابش مستقیم آفتاب روی پوست دربدن ایجادمی شود.اگربدن درمعرض آفتاب کافی قرارنگیرد،لازم است این ویتامین ازطریق رژیم غذایی تأمین شود.بهترین منبع آن انواع روغن کبدماهی است.هرچنداغلب کودکان رغبتی به خوردن آن نشان نمی دهند،شیرغنی شده باویتامینDبهترین منبع جایگزین آن است.وقتی کودکتان بیمار است به پزشک متخصص کودکان مراجعه کنیدتاکودک معاینه شده،علت احتمالی بیماری تشخیص داده شود.تب اطفال خیلی زود بالامی رودودادن مایعات کافی ازکم آبی بدن که بسیار خطرناک است،جلوگیری می کند.دراین مواقع بایدانعطاف پذیربودوبه هرطریق ممکن به بدن کودک آب رساند.دادن آب میوه دربطری ومایعات درطول شب توصیه می شود،حتی می توان تاآنجاپیش رفت که هرنوع مایع رقیقی که کودک می پذیرد،به اوداد.مهمترین نکته آن است که اطمینان حاصل کنیدکه کودک مقدارزیادی مایعات دریافت می کند.وقتی کودک اسهال است صلاح است که آب میوه بجزموزقطع شود.