فراخوان مقاله

ششمین همایش بین المللی

تربیت بدنی و علو م ورزشی

14-16 اسفند 1386

دانشگاه تربیت مدرس

6th International Congress on  Physical Education and Sport Sciences - Tarbiat Modares University-Tehran- 4-6 March 2008

مقدمه

بااستعانت از خداوند متعال و با هدف ارائه آخرین یافته های علمی در حوزه تربیت بدنی و علوم و رزشی،

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات، وفناوری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی را برگزار می کند.

ازاندیشمندان، استادان، پژوهشگران، دانشجویان، و علاقمندان دعوت به عمل می آید با ارسال مقاله در این همایش شرکت کنند.

محورهای همایش:

مدیریت ورزشی

منابع انسانی و نهضت داوطلبی